SMART

Noon Invest As gjør gode investeringsløsninger tilgjengelig for deg – til lav kostnad.

Undersøkelser viser at gjennomsnittet av aksjefondsbaserte investorer gjøre det flere prosent dårligere enn markedet i form av årlig avkastning. Dette skyldes hovedsakelig adferd som for eksempel det å prøve å ”time” markedet eller å ”jage” avkastning. Vi velger en rekke aktivaklasser, geografiske områder og forskjellige valutaeksponeringer for å minimere risiko og maksimere veksten.

I henhold til undersøkelser er det kun 9% av Europeisk fondsforvaltere som har klart å skape en bedre avkastning enn indeksen som de måler seg mot, over en 10-års periode. Tilsvarende tall for andre områder er vel så nedslående;

Prosenter andel av fond, solgt i Europa, med høyere avkastning enn sin referanseindeks.

Source: S&P Dow Jones Indices LLC, Morningstar. Data for periods ending Dec. 31, 2015

Når aktive forvaltere i tillegg tar 1,5% – 2% i forvaltningshonorar, er det vanskelig å se verdien når indeksfond koster ned mot 1/10-del. Nå skal det sies at noen forvaltere klarer å slå indeks, men det er vanskelig og uforutsigbart å være trygg på at en klarer å finne frem til disse få. Da er det både enklere og høyere sannsynlighet for god avkastning ved å bruke indeksfond.

Såpass store forskjeller i kostnad gjør store utslag over tid. Hvis vi forutsetter en forvaltningskostnad på 2% for et fond og en kostnad på 0,30% for tilsvarende indeksfond, vil projisert avkastning være henholdsvis 175% for Aksjefondet og 240% for Indeksfondet, forutsatt en markedsavkastning på 5% – for en 20-års periode.

Alle kostnader forbundet med investeringer er med på å redusere avkastningen, så vi jobber for å holde kostnadene lave og kvaliteten høy.

Vi tilbyr lave kostnader, høy kvalitet og diversifiserte ETFer til å bygge våre porteføljer. Dette er fond som følger utviklingen av en indeks eller en matematisk investeringssammensetning som er notert på en børs. ETFer er en integrert del av hvordan vi planlegger å imøtekomme dine investeringsmål over tid.

TRYGT

Midlene dine håndteres av en av Skandinavias ledende banker, og kompetansen og erfaringen til Stavanger Asset Management As står bak investeringsvalgene.

Dine eiendeler håndteres og oppbevares av Saxo Bank As i Danmark, som er en global investeringsbank med hovedkontor i København. Saxo Bank As er blant verdens største innen valutahandel, og har kontorer i en rekke byer rundt i verden inkludert London, Singapore, Paris, Zurich og Tokyo.

Noon Invest As eies og drives av Stavanger Asset Management As, som igjen er autorisert og regulert av Finanstilsynet.

Vi investerer i en globalt spredt portefølje som regelmessig balanseres. Denne investeringsfilosofien kan øke avkastningen din mens du samtidig sprer risikoen. Her hos Noon Invest As sprer vi porteføljen din over ulike typer investeringer og over hele verden. Global spredning kan redusere risikoen uten å gå på bekostning av potensiell avkastning. En spredt portefølje kan levere mer enn summen av delene.

Vi vil også ta vare på de vanskelige tingene som å rebalansere for å sikre at risikonivået i porteføljen din holder seg i tråd med dine mål. Rebalansering er utformet for å hindre at risikoen i din portefølje øker (eller minker) over tid, samtidig som det kan bidra til å øke totalavkastningen.

Vi opererer ikke med noen bindingsperiode for våre kunder.

ENKELT

Med noen enkle klikk vil du få en solid og globalt spredt investeringsportefølje tilpasset dine kriterier.

Vårt mål er å gjøre investeringsprosessen så god og så enkel som mulig for deg. Vi har derfor gjort hele prosessen om til 3 enkle steg:

  1. Du svarer på noen enkle spørsmål i forhold investeringens mål og dine preferanser. Basert på det du svarer, vil vi presentere et forslag til en portefølje.
  2. Du aksepterer porteføljeforslaget, alternativt justerer på forslaget selv, for deretter å signere ved å fylle ut personlig informasjon og å bruke BankID for å opprette konto.
  3. Du vil få tilsendt bekreftelse på kontoåpning, med betalingsinstruksjon. I din egen bank eller nettbank legger du inn overførsel av ønsket beløp.

 

Beløpet du fører over går til din nyopprettede konto hos vår samarbeidspartner Saxo Bank As. Når du har foretatt overførselen, ordner vi resten. Vi vil deretter forvalte midlene dine i tråd med ønsket portefølje-profil, og ta oss av fondsutvelgelse, eventuelle endringer, reinvestere utbytter, rebalansere, osv.

Hva er et Indeksfond,
eller ”Exchange Traded Fund” (ETF)?

Svar: ETF´ER* GIR PÅ EN ENKEL MÅTE EKSPONERING FOR EN SAMMENSETNING
AV ENKELTINVESTERINGER UTEN Å MÅTTE KJØPE HVER
ENKELT INDIVIDUELT

*DU KAN LESE MER OM HVA INDEKSFOND ELLER ETF’ER ER HER.

HVA KOSTER DET Å
INVESTERE MED NOON INVEST AS?

Svar: EN ENKEL AVGIFTSSTRUKTUR:

AKTIV FORVALTET PORTEFØLJE: 0,95% INVESTERINGSFONDSKOSTNADER: 0,27%
(I GJENNOMSNITT*) * GJENNOMSNITT KOSTNAD I DE UNDERLIGGENDE EFT'ENE SOM BENYTTES

HVA ER FORUTSETNINGENE
FOR KALKULASJONER?

Svar: GRUNDIG ANALYSE AV HISTORISKE TALL SAMMENHOLDT DAGENS RAMMEBETINGELSER

Forutsetninger for historisk beregning:
Årlig avkastning for de ulike modellene er beregnet fra 1. May 2003.

Beste og verste avkastnings-år er beregnet per 31.12 for hvert hele kalenderår for de ulike modellene. Det kan ha vært betydelig større svingninger i løpet av kalenderåret.

Avkastningsberegningene tar utgangspunkt i sammensetningen av underliggende fond. Da noen av indeksfondene har begrenset historikk, så er historiske avkastningsberegninger basert på tilsvarende indekser. Etter oppstart er det modellenes faktiske avkastning som legges til grunn.

Forutsetninger for fremtidig verdiutvikling:
Utregningen viser hvordan utviklingen av investeringen kan bli basert på ulike forutsetninger. Utregningen er kun ment som en illustrasjon. Grafen og tallene er kun basert på forventning og er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen i aksje- og rentemarkedet har variert mye over tid.

Under vises forutsetningene som er benyttet for de ulike spareprofilene. Tallene er basert på modellenes eksponering mot ulike aktivaklasser, og vi har benyttet Monte Carlo simulering for våre beregninger.

Avkastning, standardavvik og korrelasjon er basert på 30 års historikk for de ulike aktivaklassene, der hvor så lange tallserier finnes. Noon Invest As vil med jevne mellomrom oppdatere forventningene nedenfor.

For. av­kastning For. standard­avvik Beste år Verste år
Trygg 3,0% 6,0% 21,9% -15,0%
Stabil 3,9% 7,9% 29,7% -26,5%
Moderat 4,8% 10,1% 36,5% -34,4%
Offensiv 5,6% 12,4% 42,6% -40,2%
Modig 6,5% 14,8% 48,1% -44,5%

Standardavviket er et mål på hvor mye en forventer at avkastningen vil variere fra forventet avkastning over tid. Et lavt standardavvik indikerer at porteføljens kurssvingninger er lave. Et høyt standardavvik indikerer større kurssvingninger og dermed mer usikkerhet knyttet til fremtidig avkastning.

*Transaksjonskostnader tilkommer ved alle transaksjoner (kjøp og salg) via Noon Invest As og våre samarbeidspartnere. Vi jobber kontinuerlig for å sørge for at du får markedets beste vilkår.

JURIDISKE RAMMER,
RISIKO OG FORBEHOLD

Vær oppmerksom på at porteføljeanalysen som tilbys, er automatisert og kanskje ikke passer for deg.

Husk at vi ikke kjenner deg personlig. Noon Invest As gjør bare økonomiske modeller og teorier lett tilgjengelig for deg, ingen av utfallene kan garanteres.

Viktigst, når du investerer, kan du miste noe eller hele din kapital.

Du er invitert til å bruke vårt analyseverktøy, men du forblir fullt ansvarlig for eventuelle handlinger du velger å ta.

Vennligst søk uavhengig råd og vurder alle alternativer i forhold til din økonomiske situasjon.

Hver gang du investerer eller selger indeksfond så må du betale en transaksjonskostnad (kurtasje) til Saxo Bank As. 

Transaksjonskostnader tilkommer ved alle transaksjoner (kjøp og salg) via Noon Invest As og våre samarbeidspartnere. Vi jobber kontinuerlig for å sørge for at du får markedets beste vilkår.

Promoterende rabatter til kunden godskrives av Noon Invest As kun én gang i året, den 31 desember (31/12). 

Les mer her.