SMART

Noon Invest gjør gode investeringsløsninger tilgjengelig for deg – til lav kostnad.

Undersøkelser viser at gjennomsnittet av aksjefondsbaserte investorer gjøre det flere prosent dårligere enn markedet i form av årlig avkastning. Dette skyldes hovedsakelig adferd som for eksempel det å prøve å ”time” markedet eller å ”jage” avkastning. Vi velger en rekke aktivaklasser, geografiske områder og forskjellige valutaeksponeringer for å minimere risiko og maksimere veksten.

I henhold til undersøkelser er det kun 9% av Europeisk fondsforvaltere som har klart å skape en bedre avkastning enn indeksen som de måler seg mot, over en 10-års periode. Tilsvarende tall for andre områder er vel så nedslående;

Prosenter andel av fond, solgt i Europa, med høyere avkastning enn sin referanseindeks.

Source: S&P Dow Jones Indices LLC, Morningstar. Data for periods ending Dec. 31, 2015

Når aktive forvaltere i tillegg tar 1,5% – 2% i forvaltningshonorar, er det vanskelig å se verdien når indeksfond koster ned mot 1/10-del. Nå skal det sies at noen forvaltere klarer å slå indeks, men det er vanskelig og uforutsigbart å være trygg på at en klarer å finne frem til disse få. Da er det både enklere og høyere sannsynlighet for god avkastning ved å bruke indeksfond.

Såpass store forskjeller i kostnad gjør store utslag over tid. Hvis vi forutsetter en forvaltningskostnad på 2% for et fond og en kostnad på 0,30% for tilsvarende indeksfond, vil projisert avkastning være henholdsvis 175% for Aksjefondet og 240% for Indeksfondet, forutsatt en markedsavkastning på 5% – for en 20-års periode.

Alle kostnader forbundet med investeringer er med på å redusere avkastningen, så vi jobber for å holde kostnadene lave og kvaliteten høy.

Vi tilbyr lave kostnader, høy kvalitet og diversifiserte ETFer til å bygge våre porteføljer. Dette er fond som følger utviklingen av en indeks eller en matematisk investeringssammensetning som er notert på en børs. ETFer er en integrert del av hvordan vi planlegger å imøtekomme dine investeringsmål over tid.

TRYGT

Midlene dine håndteres av en av Skandinavias ledende banker, og kompetansen og erfaringen til Stavanger Asset Management står bak investeringsvalgene.

Dine eiendeler håndteres og oppbevares av Saxo Bank i Danmark, som er en global investeringsbank med hovedkontor i København. Saxo Bank er blant verdens største innen valutahandel, og har kontorer i en rekke byer rundt i verden inkludert London, Singapore, Paris, Zurich og Tokyo.

Noon Invest eies og drives av Stavanger Asset Management AS, som igjen er autorisert og regulert av Finanstilsynet.

Vi investerer i en globalt spredt portefølje som regelmessig balanseres. Denne investeringsfilosofien kan øke avkastningen din mens du samtidig sprer risikoen. Her hos Noon Invest sprer vi porteføljen din over ulike typer investeringer og over hele verden. Global spredning kan redusere risikoen uten å gå på bekostning av potensiell avkastning. En spredt portefølje kan levere mer enn summen av delene.

Vi vil også ta vare på de vanskelige tingene som å rebalansere for å sikre at risikonivået i porteføljen din holder seg i tråd med dine mål. Rebalansering er utformet for å hindre at risikoen i din portefølje øker (eller minker) over tid, samtidig som det kan bidra til å øke totalavkastningen.

Vi opererer ikke med noen bindingsperiode for våre kunder.

ENKELT

Med noen enkle klikk vil du få en solid og globalt spredt investeringsportefølje tilpasset dine kriterier.

Vårt mål er å gjøre investeringsprosessen så god og så enkel som mulig for deg. Vi har derfor gjort hele prosessen om til 3 enkle steg:

  1. Du svarer på noen enkle spørsmål i forhold investeringens mål og dine preferanser. Basert på det du svarer, vil vi presentere et forslag til en portefølje.
  2. Du aksepterer porteføljeforslaget, alternativt justerer på forslaget selv, for deretter å signere ved å fylle ut personlig informasjon og å bruke BankID for å opprette konto.
  3. Du vil få tilsendt bekreftelse på kontoåpning, med betalingsinstruksjon. I din egen bank eller nettbank legger du inn overførsel av ønsket beløp.

 

Beløpet du fører over går til din nyopprettede konto hos vår samarbeidspartner Saxo Bank. Når du har foretatt overførselen, ordner vi resten. Vi vil deretter forvalte midlene dine i tråd med ønsket portefølje-profil, og ta oss av fondsutvelgelse, eventuelle endringer, reinvestere utbytter, rebalansere, osv.

Hva er et Indeksfond,
eller ”Exchange Traded Fund” (ETF)?

Svar: ETF´ER* GIR PÅ EN ENKEL MÅTE EKSPONERING FOR EN SAMMENSETNING
AV ENKELTINVESTERINGER UTEN Å MÅTTE KJØPE HVER
ENKELT INDIVIDUELT.

*DU KAN LESE MER OM HVA INDEKSFOND ELLER ETF’ER ER HER.

HVA KOSTER DET Å
INVESTERE MED NOON INVEST?

Svar: EN ENKEL AVGIFTSSTRUKTUR:

AKTIV FORVALTET PORTEFØLJE: 0,95% * GJENNOMSNITT KOSTNAD I DE UNDERLIGGENDE EFT'ENE SOM BENYTTES
INVESTERINGSFONDSKOSTNADER: 0,27%
(I GJENNOMSNITT*) * GJENNOMSNITT KOSTNAD I DE UNDERLIGGENDE EFT'ENE SOM BENYTTES

HVA ER FORUTSETNINGENE
FOR KALKULASJONER?

Svar: GRUNDIG ANALYSE AV HISTORISKE TALL SAMMENHOLDT DAGENS RAMMEBETINGELSER

Forutsetninger for historisk beregning:
Årlig avkastning for de ulike modellene er beregnet fra 1. May 2003.

Beste og verste avkastnings-år er beregnet per 31.12 for hvert hele kalenderår for de ulike modellene. Det kan ha vært betydelig større svingninger i løpet av kalenderåret.

Avkastningsberegningene tar utgangspunkt i sammensetningen av underliggende fond. Da noen av indeksfondene har begrenset historikk, så er historiske avkastningsberegninger basert på tilsvarende indekser. Etter oppstart er det modellenes faktiske avkastning som legges til grunn.

Forutsetninger for fremtidig verdiutvikling
Utregningen viser hvordan utviklingen av investeringen kan bli basert på ulike forutsetninger. Utregningen er kun ment som en illustrasjon. Grafen og tallene er kun basert på forventning og er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen i aksje- og rentemarkedet har variert mye over tid.

Under vises forutsetningene som er benyttet for de ulike spareprofilene. Tallene er basert på modellenes eksponering mot ulike aktivaklasser, og vi har benyttet Monte Carlo simulering for våre beregninger.

Avkastning, standardavvik og korrelasjon er basert på 30 års historikk for de ulike aktivaklassene, der hvor så lange tallserier finnes. Noon Invest vil med jevne mellomrom oppdatere forventningene nedenfor.

For. av­kastning For. standard­avvik Beste år Verste år
Trygg 3,0% 6,0% 21,9% -15,0%
Stabil 3,9% 7,9% 29,7% -26,5%
Moderat 4,8% 10,1% 36,5% -34,4%
Offensiv 5,6% 12,4% 42,6% -40,2%
Modig 6,5% 14,8% 48,1% -44,5%

Standardavviket er et mål på hvor mye en forventer at avkastningen vil variere fra forventet avkastning over tid. Et lavt standardavvik indikerer at porteføljens kurssvingninger er lave. Et høyt standardavvik indikerer større kurssvingninger og dermed mer usikkerhet knyttet til fremtidig avkastning.

*Transaksjonskostnader tilkommer ved alle transaksjoner (kjøp og salg) via Noon Invest og våre samarbeidspartnere. Vi jobber kontinuerlig for å sørge for at du får markedets beste vilkår.

JURIDISKE RAMMER,
RISIKO OG FORBEHOLD

Vær oppmerksom på at porteføljeanalysen som tilbys, er automatisert og kanskje ikke passer for deg.

Husk at vi ikke kjenner deg personlig. Noon Invest gjør bare økonomiske modeller og teorier lett tilgjengelig for deg, ingen av utfallene kan garanteres.

Viktigst, når du investerer, kan du miste noe eller hele din kapital.

Du er invitert til å bruke vårt analyseverktøy, men du forblir fullt ansvarlig for eventuelle handlinger du velger å ta.

Vennligst søk uavhengig råd og vurder alle alternativer i forhold til din økonomiske situasjon.

Hver gang du investerer eller selger indeksfond så må du betale en transaksjonskostnad (kurtasje) til Saxo Bank. 

Transaksjonskostnader tilkommer ved alle transaksjoner (kjøp og salg) via Noon Invest og våre samarbeidspartnere. Vi jobber kontinuerlig for å sørge for at du får markedets beste vilkår.

 

Risiko og disclaimer

Investeringsråd: hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg i forhold til denne nettsiden og dens innhold, bør du kontakte en uavhengig finansiell rådgiver eller annen profesjonell rådgiver. Forslaget må ikke oppfattes som en personlig investeringsanbefaling (investeringsrådgivning). Å basere investeringer og investeringsaktivitet basert på denne nettsiden og dette innholdet kan eksponere investoren for risiko for å kunne tape deler eller hele investert beløp. Se delen om «risikofaktorer» nedenfor. Det er ingenting i dette dokumentet (nettstedet) som må anses som investerings råd, skatteråd, finansiell eller annen form for råd.

RISIKO Som kunde er du innforstått med at investeringer i og handel med finansielle instrumenter og andre beslektede instrumenter er forbundet med risiko for tap. Vanligvis er sjansen for gevinst på en investering i et finansielt instrument koblet til risikoen for tap. Verdien på din portefølje og annen investert kapital kan øke eller reduseres i verdi eller gå tapt i sin helhet, og vil avhenge av blant annet svingninger i finansmarkedene. Stavanger Asset Management AS (heretter kalt ”SAM”) vil forvalte porteføljer etter beste evne, men kan ikke garantere for noe bestemt resultat. Historisk avkasting er ikke noen garanti for fremtidig avkastning.

Antatt risiko knyttet til hvert enkelt mandat fremgår av beregningene vist på noon-invest.no. Nedenfor gjengis risikoen ved handel i finansielle instrumenter generelt.

Risikofaktorer.

Verdien av de finansielle instrumenter avhenger blant annet av svingninger i finansmarkedene. Historisk verdiutvikling og avkastning kan ikke benyttes som en pålitelig indikator på fremtidig utvikling og avkastning på finansielle instrumenter. Aksjer notert på regulerte markeder vil normalt være likvide, men spesielle markedsmessige forhold eller forhold på det aktuelle selskapets side, vil kunne medføre at også slike aksjer blir mindre likvide. Aksjer som ikke er opptatt til handel på et regulert marked vil normalt ha høyere likviditetsrisiko, dvs. risikoen for ikke å få solgt et finansielt instrument på et gitt tidspunkt fordi det ikke er noen kjøpsinteresser i markedet for den aktuelle aksjen.

Kursen på en aksje påvirkes for en stor del av selskapets framtidsutsikter. En aksjekurs kan gå opp eller ned avhengig av aktørenes analyser og vurderinger av selskapets muligheter for å gjøre fremtidsgevinster. Kursen vil kunne falle dersom selskapet leverer dårligere resultater enn forventet eller ved andre negative hendelser (selskapsrisiko). Det foreligger også en rekke andre relevante risikoer ved handel i noterte aksjer, herunder en generell markedsrisiko, bransjerisiko, renterisiko, juridisk risiko, valutarisiko og likviditetsrisiko.

Enhver investering i verdipapirfond er beheftet med risiko. De midler som investeres i verdipapirfond kan medføre både tap og gevinst, og det gis ingen garanti for utfallet av en slik investering. Også verdien av verdipapirfond vil kunne variere over tid i takt med markedsverdien til de finansielle instrumentene fondet er investert i.

Risikoen ved obligasjoner og andre rentebærende instrumenter består dels av kursendringer som følge av forandringer i markedsrenten og dels av motpartsrisiko, dvs. risikoen for at utsteder ikke klarer å tilbakebetale lånet. Et rentebærende finansielt instruments kursutvikling er normalt motsatt av den generelle markedsrenten. Dersom markedsrenten går opp, vil kursen på det allerede utstedte rentebærende finansielle instrumentet falle forutsatt at det har fast rente, ettersom nye lån utstedes med en høyere rente enn hva det utstedte instrumentet gjør. Omvendt vil kursen på allerede utstedte instrumenter stige når markedsrenten går ned.

En investering med underliggende eksponering i annen valuta enn norske kroner, innebærer valutarisiko. Det betyr at en investering i eksempelvis et amerikansk fond, som igjen investerer i amerikanske verdipapirer (i USD), vil kunne gi en negativ avkastning hvis USD mot NOK faller, selv om den underliggende investeringen steg.

Derivater, som opsjoner og terminer mv. er utstedt med ulike former for underliggende aktiva. Verdiutviklingen i det underliggende aktivum vil påvirke prisutviklingen på derivatinstrumentet. Derivater har ofte en såkalt gearingeffekt, som innebærer at en eventuell gevinst kan bli større enn ved direkteinvesteringer i det underliggende aktivum. Imidlertid vil gearingeffekt også medføre større tap enn ved direkteinvesteringer i det underliggende aktivum dersom prisutviklingen på det underliggende aktivum blir annerledes enn forventet. Handel med derivatinstrumenter er derfor forbundet med en særskilt risiko. En verdiendring på derivatet kan innebærer at kunden er pliktig å stille betydelig tilleggssikkerhet på kort varsel for å unngå at posisjonene blir terminert. Tapet på et derivatinstrument kan i visse tilfeller bli større enn det investerte beløp dersom derivatinstrumentet ikke termineres i tide.

Kjøp av finansielle instrumenter kan i mange tilfeller finansieres ved lånt kapital (lånefinansiering). Gjennom lånefinansiering vil kunden kunne få en større gevinst om investeringen utvikles positivt, sammenlignet med en investering som kun er gjort med egen innskutt kapital. Hvis kursen på de kjøpte finansielle instrumentene derimot utvikler seg negativt, medfører dette en ulempe ettersom gjelden ikke påvirkes av kursutviklingen. Ved et kursfall vil dermed den egne innskutte kapitalen helt eller delvis gå tapt samtidig som gjelden må betales helt eller delvis gjennom salgsinntektene fra de finansielle instrumentene som har falt i verdi. Gjelden, inklusiv rente, må betales selv om salgsinntektene ikke dekker hele gjelden.

Kunden bør avstå fra å foreta investeringer i og handel med finansielle instrumenter og andre beslektede instrumenter dersom kunden selv ikke er innforstått med den risiko som er forbundet med slik investering eller handel.

Kunden oppfordres til å søke råd hos SAM eller andre relevante rådgivere og, etter behov, søke utfyllende informasjon i markedet før kunden tar sin investeringsbeslutning.

Alle handler kunden gjennomfører på eget initiativ etter at det er innhentet råd fra SAM skjer på kundens eget ansvar og etter kundens eget skjønn og avgjørelse. SAM påtar seg under enhver omstendighet intet ansvar for rådgivningen dersom kunden helt eller delvis fraviker de råd SAM har gitt.

SAM garanterer ikke for noe bestemt utfall av en kundens handel.

Enhver investering i verdipapirfond er beheftet med risiko. De midler som investeres i verdipapirfond kan medføre både tap og gevinst, og det gis ingen garanti for utfallet av en slik investering. Også verdien av verdipapirfond vil kunne variere over tid i takt med markedsverdien til de finansielle instrumentene fondet er investert i.

Risikoen ved obligasjoner og andre rentebærende instrumenter består dels av kursendringer som følge av forandringer i markedsrenten og dels av motpartsrisiko, dvs. risikoen for at utsteder ikke klarer å tilbakebetale lånet. Et rentebærende finansielt instruments kursutvikling er normalt motsatt av den generelle markedsrenten. Dersom markedsrenten går opp, vil kursen på det allerede utstedte rentebærende finansielle instrumentet falle forutsatt at det har fast rente, ettersom nye lån utstedes med en høyere rente enn hva det utstedte instrumentet gjør. Omvendt vil kursen på allerede utstedte instrumenter stige når markedsrenten går ned.En investering med underliggende eksponering i annen valuta enn norske kroner, innebærer valutarisiko. Det betyr at en investering i eksempelvis et amerikansk fond, som igjen investerer i amerikanske verdipapirer (i USD), vil kunne gi en negativ avkastning hvis USD mot NOK faller, selv om den underliggende investeringen steg.

Derivater, som opsjoner og terminer mv. er utstedt med ulike former for underliggende aktiva. Verdiutviklingen i det underliggende aktivum vil påvirke prisutviklingen på derivatinstrumentet. Derivater har ofte en såkalt gearingeffekt, som innebærer at en eventuell gevinst kan bli større enn ved direkteinvesteringer i det underliggende aktivum. Imidlertid vil gearingeffekt også medføre større tap enn ved direkteinvesteringer i det underliggende aktivum dersom prisutviklingen på det underliggende aktivum blir annerledes enn forventet. Handel med derivatinstrumenter er derfor forbundet med en særskilt risiko. En verdiendring på derivatet kan innbærer at kunden er pliktig å stille betydelig tilleggssikkerhet på kort varsel for å unngå at posisjonene blir terminert. Tapet på et derivatinstrument kan i visse tilfeller bli større enn det investerte beløp dersom derivatinstrumentet ikke termineres i tide.

Kjøp av finansielle instrumenter kan i mange tilfeller finansieres ved lånt kapital (lånefinansiering). Gjennom lånefinansiering vil kunden kunne få en større gevinst om investeringen utvikles positivt, sammenlignet med en investering som kun er gjort med egen innskutt kapital. Hvis kursen på de kjøpte finansielle instrumentene derimot utvikler seg negativt, medfører dette en ulempe ettersom gjelden ikke påvirkes av kursutviklingen. Ved et kursfall vil dermed den egne innskutte kapitalen helt eller delvis gå tapt samtidig som gjelden må betales helt eller delvis gjennom salgsinntektene fra de finansielle instrumentene som har falt i verdi. Gjelden, inklusiv rente, må betales selv om salgsinntektene ikke dekker hele gjelden.

Kunden bør avstå fra å foreta investeringer i og handel med finansielle instrumenter og andre beslektede instrumenter dersom kunden selv ikke er innforstått med den risiko som er forbundet med slik investering eller handel.

Kunden oppfordres til å søke råd hos SAM eller andre relevante rådgivere og, etter behov, søke utfyllende informasjon i markedet før kunden tar sin investeringsbeslutning.

Alle handler kunden gjennomfører på eget initiativ etter at det er innhentet råd fra SAM skjer på kundens eget ansvar og etter kundens eget skjønn og avgjørelse. SAM påtar seg under enhver omstendighet intet ansvar for rådgivningen dersom kunden helt eller delvis fraviker de råd SAM har gitt.

SAM garanterer ikke for noe bestemt utfall av en kundes handel.